Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στοχεύει στην κατανόηση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την Frame Advisors. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας Δεδομένων – Λ. Συγγρού, αρ. 106, Τηλ.: 6947997383 (info@frameadvisors.gr).

1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για καθορισμένους, ρητούς και νομίμους σκοπούς. Ειδικότερα θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά περίπτωση με σκοπό: (α) την λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ μας, (β) την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, (γ) την συμμόρφωσή μας με δικαστικές αποφάσεις και εν γένει την συμμόρφωσή μας με νόμιμη υποχρέωση και (δ) την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων μας.

Επίσης η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα απολύτως τεχνικά αναγκαία cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης σας στον διαδικτυακό μας τόπο, την πλοήγηση σας και την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις «Πληροφορίες για τα cookies»

2. Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα συλλέξουμε κατά το στάδιο υποβολής της (ηλεκτρονικής) αίτησής σας προς επικοινωνία είτε της αίτησής σας προς συνεργασία μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σας για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς και συγκεκριμένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην (ηλεκτρονική) αίτηση προς επικοινωνία είτε στην αίτηση προς συνεργασία. Ειδικότερα, θα προβούμε σε συλλογή και επεξεργασία κατά περίπτωση: (α) των στοιχείων επικοινωνίας σας, (β) των επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (γ) των γενικών πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την συνεργασία μας, (δ) των στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (ε) πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τυχόν άρνησή σας για χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων που απαιτούνται για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξέταση της αίτησής σας με οποιοδήποτε περιεχόμενο (π.χ. συνεργασίας). Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου, το οποίο μας έχετε γνωστοποιήσει οφείλετε να μας ειδοποιήσετε έγκαιρα, με σκοπό να τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα επικαιροποιημένα.

3. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις: (α) τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση του υποκειμένου που θα μας χορηγηθεί μέσω της παρούσας δήλωσης, (β) για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης, (γ) την συμμόρφωσή μας με την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία, (δ) προς άσκηση των εννόμων συμφερόντων μας.

4. Διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Μετά την υποβολή της αίτησής σας θα προβούμε σε κάθε πράξη επεξεργασίας προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε όποιον άλλο αποδέκτη απαιτείται, για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης (π.χ. δικηγόρους, πραγματογνωμόνες, συνεργάτες) ενώ ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε Δημόσιες ή Δικαστικές Αρχές σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Δεσμευόμαστε να τηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και να τα φυλάσσουμε με ασφάλεια, να τα προστατεύουμε από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη και να εξασφαλίζουμε εν γένει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

5. Για ποσό χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι ενεργή η μεταξύ μας σύμβαση καθώς και για δέκα (10) έτη μετά τη λύση/λήξη της μεταξύ μας σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύμβαση μεταξύ μας, θα τηρούμε και θα επεξεργάζομαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον εκκρεμεί δικαστική αξίωση.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: (α) Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και να λαμβάνετε σχετικές πληροφορίες, (β) Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή τη συμπλήρωση ελλιπών, (γ) Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο, (δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο, (ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (στ) Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ή για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.frameadvisors.gr. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν και γίνεται εγγράφως είτε μέσω e-mail στο dataprotection@frameadvisors.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λ. Συγγρού αρ. 106, 117 41 Αθήνα. Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων, θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ικανοποίηση του και θα λάβετε σχετική απάντηση εντός 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να απευθύνεστε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, για θέματα παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.