Κανονιστική Συμμόρφωση

Συμμόρφωση είναι το αποτέλεσμα των διαδικασιών που εφαρμόζει η επιχείρηση/ο επαγγελματίας προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο και να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την υγιή του ανάπτυξη.

Οι λύσεις μας βασίζονται στη μακροχρόνια και εμπεριστατωμένη γνώση των αγορών στις οποίες απευθυνόμαστε και στοχεύουν στο να μετατρέψουν την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου σε αναβάθμιση υπηρεσιών και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Frame Advisors

Ο Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιριών αναγνώρισε το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως βασικό συστατικό μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Διαμορφώσαμε λύσεις για την ενίσχυση του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την Παροχή Υπηρεσιών /Υποστήριξη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που βασίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο, το ISO 19600:2014 (Συστήματα Διαχείρισης Συμμόρφωσης) και την πολυετή εμπειρία μας στην ελληνική αγορά.

Σύσταση/Ενίσχυση Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Εκπόνηση/επικαιροποίηση Πολιτικής και Διαδικασιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Χαρτογράφηση κανονιστικού πλαισίου
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνου μη συμμόρφωσης
 • Ανάπτυξη εσωτερικού πλαισίου Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας
 • Ανάπτυξη συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης
Παροχή Υπηρεσιών, Υποστήριξη Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Εφαρμογή Πολιτικής και διαδικασιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Εκπόνηση ετήσιου προγράμματος
 • Αναγνώριση και εκτίμηση κινδύνου μη συμμόρφωσης
 • Διαχείριση χάρτη κανονιστικού πλαισίου
 • Παρακολούθηση εφαρμογής κανονιστικού πλαισίου
 • Εφαρμογή πλαισίου Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας
 • Εφαρμογή συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Αναφορές
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ
Frame Advisors

Η λειτουργία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών διέπεται από αυστηρά ρυθμιζόμενο και συνεχώς εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο. Η αποτελεσματική συμμόρφωσή τους με αυτό, αποτελεί βάση για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους, την ανάπτυξη των εργασιών τους και τη διασφάλιση της καλής φήμης και αξιοπιστίας τους.

Οι λύσεις μας καλύπτουν αξιόπιστα και οικονομικά το πλήρες εύρος των κανονιστικών απαιτήσεων που τους αφορούν, προσαρμόζονται στο μέγεθος και τις ανάγκες τους και στηρίζονται στην άριστη τεχνογνωσία μας και την πολυετή εμπειρία μας απο την ασφαλιστική αγορά.

Εντοπισμός αδυναμιών (gap analysis)
 • Aνάλυση αποκλίσεων μέσω ερωτηματολογίου 10 σημείων
Έλεγχος, Επικαιροποίηση οργανωτικών μέτρων εφαρμογής IDD
 • Διαδικασία Διανομής Προϊόντων
 • Πολιτική και διαδικασίες Σύγκρουσης Συμφερόντων
 • Προσυμβατικά έντυπα
 • Αρχεία
 • Τήρηση υποχρεώσεων επανεκπαίδευσης
 • Παρακαλούθηση εφαρμογής οργανωτικών μέτρων
Συνεχής Υποστήριξη Oργάνου Διοίκησης
 • Επίβλεψη εφαρμογής οργανωτικών μέτρων
 • Ετήσια και έκτακτη επανεξέταση Διαδικασιών και Πολιτικών
 • Ετήσια και έκτακτη επικαιροποίηση Διαδικασιών και Πολιτικών
Εκπαίδευση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικού/ενημερωτικού υλικού
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης – Data Mapping
 • Χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και ροής δεδομένων
 • Καταγραφή των δραστηριοτήτων και δημιουργία αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
 • Επισκόπηση εγγράφων (συμβάσεων, εντύπων κλπ)
 • Έλεγχος των εσωτερικών Πολιτικών και Διαδικασιών για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Έλεγχος των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Αξιολόγηση αποκλίσεων- Gap Analysis
 • Καταγραφή και επισήμανση των κενών και ελλείψεων κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Εκτίμηση αντικτύπου επεξεργασίας υψηλού κινδύνου
 • Αξιολόγηση μέτρων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
 • Προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες
Πρόγραμμα Συμμόρφωσης – Implementation
 • Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Προστασίας Δεδομένων- Διαχείριση Πολιτικών και Διαδικασιών προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης από την επιχείρηση των κατάλληλων οργανωτικών, λειτουργικών και τεχνικών μέτρων ασφάλειας.
 • Αναθεώρηση συμβάσεων και εντύπων
Παρακολούθηση εφαρμογής του GDPR
 • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη D.P.O. είτε υποστήριξη του DPO που θα ορίσει εσωτερικά η επιχείρηση εφόσον έχει τέτοια υποχρέωση
 • Επίβλεψη εφαρμογής εσωτερικού συστήματος διαχείρισης προστασίας δεδομένων
 • Επανεξέταση και επικαιροποίηση Πολιτικών και Διαδικασιών για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Παροχή συμβουλών προς την επιχείρηση
Εκπαίδευση/Ενημέρωση
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικού /ενημερωτικού υλικού
 • Διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εντοπισμός αδυναμιών (gap analysis)
 • Aνάλυση αποκλίσεων μέσω ερωτηματολογίου 4 σημείων
Έλεγχος, Επικαιροποίηση οργανωτικών μέτρων εφαρμογής πλαισίου
 • Πολιτική και διαδικασίες εξέτασης αιτιάσεων
 • Μητρώο και Αρχεία αιτιάσεων
 • Αναφορές προς το Όργανο Διοίκησης
Συνεχής Υποστήριξη Oργάνου Διοίκησης
 • Επίβλεψη εφαρμογής οργανωτικών μέτρων εφαρμογής πλαισίου
 • Υποστήριξη απαντήσεων προς τους αιτιώμενους
 • Διερεύνηση των αιτίων των αιτιάσεων και προτάσεις για την εξάλειψή τους
Εκπαίδευση/Ενημέρωση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού/ενημερωτικού υλικού
 • Διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης

Εντοπισμός αδυναμιών (gap analysis)
 • Aνάλυση αποκλίσεων μέσω ερωτηματολογίου 10 σημείων
Έλεγχος, Επικαιροποίηση Οργανωτικών Μέτρων Ξ.Χ./Χ.Τ.
 • Πολιτική “Γνώρισε τον Πελάτη σου” (KYC)
 • Διαδικασίες για τον εντοπισμό και την εκτίμηση κινδύνων Ξ.Χ./Χ.Τ.
 • Διαδικασίες για την υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών
 • Μέτρα συνήθους, απλουστευμένης και αυξημένης δέουσας επιμέλειας
 • Αρχεία
 • Πρόσθετα μέτρα για ετήσια παραγωγή ζωής άνω των €60 χιλ.
Υποστήριξη Υπεύθυνου Συμμόρφωσης Ξ.Χ./Χ.Τ.
 • Λήψη μέτρων αυξημένης επιμέλειας
 • Επίβλεψη εφαρμογής εσωτερικού πλαισίου
 • Αξιολόγηση περιπτώσεων ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών
 • Αναφορά ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή
Κατάρτιση και εκπαίδευση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού Ξ.Χ./Χ.Τ.
 • Διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Frame Advisors

Οι ασφαλιστικές εταιρίες δρουν σε ένα αυστηρώς ρυθμιζόμενο και εξελισσόμενο κανονιστικό περιβάλλον. Η λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει ως στόχο την έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης και την προώθηση κουλτούρας κανονιστικής συμμόρφωσης στην εταιρία.

Διαμορφώσαμε λύσεις για την Παροχή Υπηρεσιών ή / και την Υποστήριξη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και για την εφαρμογή επιμέρους νομοθεσιών, βασιζόμενοι στο κανονιστικό πλαίσιο, το ISO 19600:2014 (Συστήματα Διαχείρισης Συμμόρφωσης) και την πολυετή εξειδίκευση στην ασφαλιστική αγορά.

Παροχή Υπηρεσιών, Υποστήριξη Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Εφαρμογή Πολιτικής και διαδικασιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Εκπόνηση ετήσιου προγράμματος
 • Αναγνώριση και εκτίμηση κινδύνου μη συμμόρφωσης
 • Παρακολούθηση εφαρμογής κανονιστικού πλαισίου
 • Διαχείριση χάρτη κανονιστικού πλαισίου
 • Εφαρμογή πλαισίου Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας
 • Αναφορές
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης
Εφαρμογή Κανονιστικού Πλαισίου
 • Πλαίσιο Ξεπλύματος Χρήματος
 • Πλαίσιο Προσωπικών Δεδομένων
 • Πλαίσιο IDD

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε ένα ραντεβού