Πρόληψη Ξεπλύματος Χρήματος

Επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα όπως ενδεικτικά οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί, οι μεσίτες ακινήτων και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, είναι υπόχρεοι για την τήρηση του Ν. 4557/18 σχετικά με την Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ξέπλυμα Χρήματος, Ξ.Χ). και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Χ.Τ.).

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Frame Advisors

Οι λύσεις μας καλύπτουν αξιόπιστα το πλήρες εύρος των κανονιστικών απαιτήσεων, όπως ενδεικτικά της ΠΟΛ 1204/30.10.2018, βασιζόμενες στην πολύχρονη γνώση της εφαρμογής των σχετικών πλαισίων και εργαλείων στην ελληνική αγορά.

Εντοπισμός αδυναμιών (gap analysis)
 • Aνάλυση αποκλίσεων μέσω ερωτηματολογίου
Οργάνωση Διαδικασιών Ξ.Χ./Χ.Τ.
 • Mέτρα δέουσας επιμέλειας
 • Απλουστευμένη και αυξημένη δέουσα επιμέλεια
 • Εντοπισμός και την εκτίμηση κινδύνων Ξ.Χ./Χ.Τ.
 • Υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών
 • Τήρηση αρχείων
Υποστήριξη Eφαρμογής Ξ.Χ./Χ.Τ.
 • Λήψη μέτρων συνήθους και αυξημένης επιμέλειας
 • Επίβλεψη εφαρμογής εσωτερικών διαδικασιών
 • Αξιολόγηση περιπτώσεων ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών
 • Αναφορά ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή
Κατάρτιση και εκπαίδευση υπόχρεων προσώπων και των υπαλλήλων τους
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού Ξ.Χ./Χ.Τ.
 • Διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε ένα ραντεβού