Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί σύνολο κανόνων με ιδιαίτερη σημασία για τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αξίας τους και την προστασία των επενδυτών, έχοντας ως κύριους άξονες την οργάνωση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων και τη σχέση τους με τη Διοίκηση.

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Frame Advisors

Ο Ν. 4706/20 επικαιροποίησε το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιριών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των εταιριών έναντι των μετόχων/δυνητικών μετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), καθώς και στην εφαρμογή των σύγχρονων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι λύσεις μας καλύπτουν αξιόπιστα το πλήρες εύρος των νέων κανονιστικών απαιτήσεων και βασίζονται τόσο στις διεθνείς πρακτικές, όσο και στη γνώση της εφαρμογής των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης στην ελληνική αγορά.

Εντοπισμός αδυναμιών (gap analysis)
 • Aνάλυση αποκλίσεων μέσω ερωτηματολογίου 12 σημείων
 • Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλάνου συμμόρφωσης
Έλεγχος, Αναθεώρηση Κανονισμών/ Πολιτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Κανονισμοί Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πολιτική και Διαδικασίες Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας
 • Πολιτική και Διαδικασίες εντοπισμού καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
 • Διαδικασίες συμμόρφωσης με κανόνες κατάχρησης αγοράς
 • Πολιτική Εκπαίδευσης
 • Κανονισμός Λειτουργίας
Συνεχής Υποστήριξη Μηχανισμών Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Εφαρμογή πλαισίου Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας
 • Παρακολούθηση πλαισίου αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων
 • Εφαρμογή διαδικασιών συμμόρφωσης με κανόνες κατάχρησης αγοράς
 • Εφαρμογή διαδικασιών συναλλαγών συνδεδεμένων μερών
 • Αναφορές

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε ένα ραντεβού