Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η χρήση από τον επισκέπτη/ χρήστη (στο εξής ως ο «χρήστης») του διαδικτυακού τόπου www.frameadvisors.gr (στο εξής ως ο «διαδικτυακός τόπος») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο.
O χρήστης οφείλει να διαβάσει τους παρόντες όρους πριν από τη χρήση κι εφόσον δεν συμφωνεί, να μην κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου. Παρακαλείται ο χρήστης να ελέγχει τους παρόντες όρους πριν από κάθε χρήση του διαδικτυακού τόπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση ακόμη και μετά τις τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των παρόντων όρων.


Χρήση του διαδικτυακού τόπου

Η Frame Advisors προτείνει την ιδιωτική χρήση του διαδικτυακού τόπου για προσωπική ενημέρωση ή τη χρήση στο πλαίσιο ενημέρωσης μία επιχείρησης ή ενός οργανισμού προς αξιολόγηση συνεργασίας με την Frame Advisors. Η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση σελίδων ή δεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς σε σχέση με το αντικείμενο της Frame Advisors με απαραίτητη προϋπόθεση τη μνεία της προέλευσης τους από τον διαδικτυακό τόπο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησία της Frame Advisors ή τρίτων.


Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Frame Advisors και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Eπιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα λοιπά προϊόντα/υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών κλπ αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@frameadvisors.gr.


Περιορισμός ευθύνης

Η Frame Advisors καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν να είναι ακριβείς, σαφείς, ορθείς και πλήρεις. Δεν παρέχει όμως καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Σε καμία όμως περίπτωση η Frame Advisors δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (ούτε από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη, από την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής) και χρηματική ικανοποίηση χρηστών του διαδικτυακού τόπου ή τρίτων, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν. Ομοίως η Frame Advisors δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η Frame Advisors.

Κανένα τμήμα του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσει με βάση τη δική του βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Frame Advisors.
Ομοίως σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί ούτε δύναται να θεωρηθεί νομική συμβουλή ούτε υποκαθιστά τις νομοθετικές διατάξεις που τυχόν αναφέρονται σε αυτόν.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους μπορεί να παραπέμπουν υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Frame Advisors, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια όσων περιέχονται σε αυτούς. Αν ο χρήστης αποφασίσει να τους χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, αποδέχεται ότι το πράττει με δική του ευθύνη.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, για δε την επίλυση τυχόν διαφοράς με αφορμή τους παρόντες όρους, την ισχύ τους, την ερμηνεία τους και την λειτουργία του δικτυακού τόπου αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Η Frame Advisors διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Τελευταία Ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2020